Ordensregler og vedtekter – NY

Ordensregler

Utebaner

Medlemmer spiller gratis på utebaner, men man må bestille time i Matchi. Medlemmer kan ta med gjester som ikke er fastboende. Fastboende må betale, enten medlemskap eller pr time. Timepris for ikke-medlemmer er kr 150,- utendørs.

Bergerhallen

Her følger ordensregler og regler tilknyttet personlige adgangschip. Ny adgangschip koster kr 200 og kjøpes under varer i Matchi.
Bergerhallen holder åpent fra kl 07.00 – 23.00, 365 dager i året (så fremt ikke annet er varslet). Bergerhallen er ubetjent store deler av døgnet, men har kontortid for personlig medlemsservice.

Når Bergerhallen er ubetjent vil medlemmer med adgangschip kunne få adgang til hallen for benyttelse av servicedel og bookede tennisbaner. Man må være fylt 18 år og være medlem av Nesodden Tennisklubb for å kunne kjøpe adgangschip.
I Bergerhallen vil du finne chipleser på følgende steder:
• På veggen til venstre for hovedinngang
• Ytterdør til mezzanin (2. etg).

Alle adgangschip tilknyttet denne avtalen skal gi adgang til hovedinngang. Tilgang til møterom, kontor, teknisk rom, treningsrom o.a. rom/områder vil bestemmes ut fra hvilke rettigheter det enkelte medlemmet har. (Evt. også tilknyttes egen tilleggsavtale eller avtale til erstatning for denne avtalen).

1. Personlig adgangschip:
Adgangschip er personlig/verdipapir og kan ikke overdras til andre. Adgangschip koster kr 200,- og er medlemmets eiendom. Når Bergerhallen er ubemannet har du som medlem adgang til Bergerhallen ved å registrere adgangschip ved inngangsdøren.

  1. For medlemmer som benytter treningsrommet eller blir tildelt egne rettigheter vil det bli utstedt egen tilleggsavtale (eller ny avtale til erstatning for denne).
  2. Medlemmer og spillere med fasttimekontrakter/sesongtimer, drop-in/strøtimer og som har adgangschip kan ta med seg sin(e) treningspartner (e) ifm tennistrening.

Hyppige kontroller vil bli gjennomført. Ha derfor alltid gyldig legitimasjon tilgjengelig da alle er pålagt å legitimere seg ved forespørsel. Brudd på regler for adgangschip og Nesodden Tennisklubbs regler for øvrig vil kunne medføre inndragelse av adgangschip.

2. Ved tapt adgangschip:
Ved tapt adgangschip plikter medlemmet snarest å gi beskjed til Nesodden Tennisklubb slik at chipen blir sperret. Tapt chip meldes på epost til hilde@nesoddentennis.no.
Tapt chip vil bli slettet fra registeret og ny chip vil bli registrert. Ny adgangschip koster kr 200,- og kjøpes under varer i Matchi. Skulle Nesodden Tennisklubb lide noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) innen chipen blir meldt tapt, kan medlemmet bli stilt erstatningsansvarlig.

3. Medlemsplikter og utestegning:
Medlemmer og andre brukere plikter å følge de anvisninger og regler som Nesodden Tennisklubb gir. Uhensiktsmessig bruk av Bergerhallen vil ikke bli akseptert, og kan ved misligholdelse føre til umiddelbar oppsigelse av nøkkelkort/medlemskap, uten refusjon av innbetalt medlemskontingent og treningsavgift/sesongtime (evt. andre leieavtaler).
Medlemmer som direkte eller indirekte ved sin oppførsel i Bergerhallen og Nesodden Tennisklubb sin eiendom forøvrig eller ved bruk at adgangschip påfører Bergerhallen skade, er selv ansvarlig for å yte erstatning for tap som Nesodden Tennisklubb blir påført. Slike forhold vil være bruk og salg av narkotiske midler, alkohol, uanstendig oppførsel, bruk eller salg av dopingmidler, hærverk og brudd på øvrige regler.
Det er ikke lov å selge/kjøpe varer, tjenester eller drive annen konkurrerende virksomhet på Nesodden Tennisklubbs anlegg uten styrets godkjennelse i forkant.

5. Trening på eget ansvar:
Trening skjer på eget ansvar. Nesodden Tennisklubb anbefaler at trening utenfor bemanningsperioder skjer i følge med andre. Medlemmet er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys.
Nesodden Tennisklubb fraskriver seg alt ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold i Bergerhallen, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

6. Video overvåking:
Av sikkerhets- og kontrollhensyn vil inngangspartiet og hallen kunne bli videoovervåket 24 timer i døgnet.

7. Orden og renhold:
De som benytter Bergerhallen har et særlig ansvar for at det holdes rent og ryddig. Det forventes at alle rydder utstyr etter seg, og at det holdes rent og ryddig i Bergerhallen. Alle har felles ansvar for å å ivareta god orden, oppførsel og forhindre unødig vedlikeholdsbehov. Er du siste person som forlater Bergerhallen: Påse at lys er slukket, dører er lukket og sjekk at alle ytterdører er låst. (Se egne regler om åpningstid og åpen hovedinngang).
Det skal kun benyttes godkjente innesko for tennis (non-marking såle) ved trening og bruk av tennisbanene i Bergerhallen.
Avtale og regler godkjent i styremøte 28.10.2013

Vedtekter

Lov og vedtekter Nesodden TK-2016

Politiattest

Nesodden Tennisklubb følger Idrettsforbundets krav til politiattest for alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

For mer info om politiattest, les her.